RODO

              INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Resor-rex Truck Service

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:

RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy

Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną

danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować

Administratorem Państwa danych jest Resor-rex Truck Service., z którym można się skontaktować

pisemnie, kierując korespondencję na adres: Resor-rex - 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 3

 

2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

2.1. Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którymi

zostały przekazane do Administratora.

2.2. Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora działalności handlowej oraz

świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań

wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.

2.3. Wypełnieniem przez Administratora obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych,

2.4. Przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody pisemnej lub ustnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

udzielonej w określonych celach (np. transportowym).

2.5. Udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają w mocy.

2.6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których

Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

 

3. Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

3.1. Większość przetwarzanych przez Administratora danych pochodzi bezpośrednio od zainteresowanego

podmiotu lub klienta,

3.2. Dane przedsiębiorców są również pozyskiwane ze źródeł publicznych, tj. z Krajowego Rejestru

Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych

w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu

informacji o przedsiębiorcach,

3.3. W przypadku danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich

rzecz, dane są pozyskiwane w wyżej wymieniony sposób, jak i od samych przedsiębiorców.

 

4. Komu możemy przekazywać dane?

4.1. Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu

wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

4.2. Odbiorcami mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z jego

upoważnienia. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora,

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie

zgodnie z jego poleceniami oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej.

4.3. Administrator nie sprzedaje innym podmiotom Państwa danych osobowych.

 

5. Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

7. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2, tj.:

W zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku

z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

W zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego

usunięcia danych, realizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie,

Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę

tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

8. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

Żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,

Wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie,

jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ich wycofaniem,

Wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza

przepisy, w tym RODO,

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną

sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim,

w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest

związane z marketingiem bezpośrednim.

 

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

9.1. Administrator stosuje na swojej stronie internetowej (www.sklep.resor-rex.com.pl)mechanizm plików

"cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są

przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego. Stosowanie plików "cookies"

ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach ani

w zainstalowanym oprogramowaniu. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”

w przeglądarce internetowej swojego urządzenia, może to jednak spowodować utrudnienia lub

uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

9.2. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.